KVKK

Ana sayfa / KVKK

Avicenna Hastaneler Grubu

(Özel Avicenna Hastanesi)

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması hususları, Avicenna Hastaneler Grubu Tic. Ltd. Şti. “Özel Avicenna Hastanesi” olarak önceliklerimiz arasındadır. Bu bilinçle şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

İşbu aydınlatma metninde geçen “biz”, “bizim”, “hastane” ve “şirket” ifadeleri, aksi açıkça belirtilmedikçe, Avicenna Hastaneler Grubu Tic. Ltd. Şti.  “Özel Avicenna Hastanesi” ifade etmek için kullanılmaktadır.

1. Kişisel veri 

KVK kanunu m.3/1-d çerçevesinde “kişisel veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda kişisel veri; belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Örnek olarak; adınız, soyadınız, T.C.kimlik numaranız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz, erişimde bulunduğunuz IP numarası, yaptığınız işlemlere ait bilgiler, vb. size ilişkin bilgiler kişisel verilerinizdir.

2. Aydınlatma kapsamı

2.1. Veri Sorumlusunun Kimliği

KVK Kanunu uyarınca muhatap “veri sorumlusu” olan Avicenna Hastaneler Grubu Tic. Ltd. Şti. “Özel Avicenna Hastanesi”nin kurumsal kimlik bilgileri şu şekildedir:

Vergi Dairesi : Kozyatağı Vergi Dairesi

Vergi Numarası : 0680149335

Merkez Adresi : Ataşehir, Küçükbakkalköy mah. Kayışdağı Cad. No:47 / İstanbul

Telefon : 0216 574 10 00

İnternet Sitesi : https://avicennaint.com

E-posta Adresi : info@avicennaint.com

2.2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, güvenlik kamerası ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz;

Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici T.C. kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, hastanemize özgü hasta numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz; adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, ödeme ve faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz; muhtelif zamanlarda tarafımızca elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilebilecek sesli ve dijital bilgiler; hastanemizi ziyaret etmeniz halinde kamera kayıtları görüntüleriniz; otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz; tüm tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, internet sitemiz üzerinden gönderdiğiniz sağlık ve kimlik verileriniz dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verileriniz ve ayrıca, Özel Avicenna Hastanesi online hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezimizi veya internet sitemizi kullandığınızda, hastanenin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda veya internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde de kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, hastanemiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenecektir;

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuatlarda yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi; randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme; hastanemizin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi; risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi; şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb.), şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini araştırma yapılması; hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma; kimliğinizi doğrulama; hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme; sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma; sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme; hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma; size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama; ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme; anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması; hasta memnuniyetinin ölçülmesi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzeri amaçlarla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile amaçları dâhilinde ve yürürlükteki sair yasal mevzuata uygun işlenmektedir.

‘’ Avicenna Hastaneler Grubu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’’ 

2.3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla; yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için ilgili kişi ve kurumlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, vergi danışmanlarına ve diğer harici profesyonel danışmanlara, avukatlara, sigorta şirketlerine, hizmet alınan veya alınacak olan yurt içi – yurt dışı üçüncü taraflara, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, sağlık kuruluşlarına, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, aile hekimliği merkezleri, özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri)Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, mahkemeler, tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü kişiler,yetki vermiş olduğunuz temsilcilerimiz, hastanın sevk edildiği hastanelere, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerine ve iş ortaklarımıza KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve ilgili sair mevzuat kapsamında aktarılabilecektir. Sayılan haller dışında üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

2.4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, denetim ve danışmanlık hizmetlerimiz, şirketimiz çalışanlarına yapılan sözlü, yazılı ve dijital başvurular, internet sitemiz, telefon numaralarımızın aranması, sosyal medya, sms kanalları, ve sair sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve şirketimizin sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek faaliyetlerimizi yürütmek, sizlerle aramızdaki sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla elde edilmekte ve elde edilen kişisel veriler ilgili mevzuatlar uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

2.5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu aydınlatma metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, kişisel verileri koruma kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu madde 11 uyarınca;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramaları halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

https://avicennaint.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Ataşehir, Küçükbakkalköy mah. Kayışdağı Cad. No:47 / İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@avicennaint.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Açık Rıza Formu”

GÜVENLİK BİLGİSİ VE POLİTİKASI

Sizlerin güvenliği bizim için birinci derecede önemlidir. Hastanemiz hasta mahremiyeti kuralları göz önüne alınarak 24 saat kamera ile izlenmektedir.

  • Sağlığınızla ilgili evraklarınızı, adınıza yazılı reçeteleri lütfen servis yetkilileri dışında kimseyle paylaşmayınız.
  • Şüpheli bir durum yada şahıs gördüğünüzde lütfen ilgili bölümün sorumlu hemşiresine veya kat görevlisine bildiriniz.

Güvenlik görevlilerine;

  • Hastane içine sokulan paketlerin kontrolünde
  • Otoparkta araç altı ve bagaj araması yapılmasında yardımcı olunmasını güvenliğiniz için rica ederiz.
  • Her şeye rağmen; kişisel eşyalarınız, değerli evrak ve belgelerinizi sahipsiz bırakmamanızı rica eder, özel eşyaların sizin sorumluluğunuzda olduğunu hatırlatırız.

🇹🇷 المستشفى الأكثر ترجيحاً في تركيا لمتحدثي اللغة العربية في عام ٢٠٢٣