İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH)

İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH)

Prostat Nedir? Görevleri Nelerdir?

Prostat sadece erkeklerde olan bir organdır. Erkeklerdeki görevi üreme sağlığı ile ilgilidir. Yapı olarak bir salgı bezidir. Hem iç salgı bezi hem dış salgı bezi olarak fonksiyon görmektedir. Erkekte meni sıvısının %50 den fazlasını prostat üretmektedir. Ayrıca yine ejekulatın yani meninin sıvılaşmasında rol olan PSA denen bir enzimi de iç salgı bezi (endokrin) olarak salgılar. Yani meni sıvısının hacmi, mineralleri, sıvılaşması ve dolayısıyla sperm hücrelerinin dölleyici karakter kazanıp gebeliği sağlamasında önemli rol oynamaktadır.

Prostat denince akla idrar yolları ve yaşlı erkeklerde işeme zorlukları yani idrarını rahat yapamama gelmektedir. Halbuki ilginç olarak prostat idrar yolları sistemi ile herhangi bir fonksiyon paylaşımı veya ilişkisi içinde değildir. Sadece vucutta bulunduğu yer yani anatomik yerleşimi itibarıyla idrar yollarıyla temastadır.

Şöyleki erkeklerde mesane sonrası idrarı taşıyan üretra denilen idrar kanalının 4-5 cm’lik başlangıç kısmı prostatın tam ortasından geçmektedir.ve meninin boşaltım kanalı da üretraya açılıp burdan vucut dışına atılmaktadır. Prostat elips şeklinde olduğundan üretra tam ortadan,prostatın içinden bir tünel gibi geçmektedir. İyi huylu prostat büyümelerinde idrarın boşaltılmasındaki engel bu kanalın büyüyen prostat tarafından basıya uğraması yani kanalın tıkanmasıdır.

İyi Huylu Prostat Büyümesi Ne Demektir? Prostat Neden Büyür?

Doğuşta oldukça küçük olan prostat ergenlikten sonra erkeklik hormonlarının etkisiyle büyümeye başlar. Hormonal etki olmazsa yani testislerden erkeklik hormonu üretilmezse, ki böyle doğan hastalar vardır; ne iyi huylu prostat büyümesi, ne de prostat kanseri olmaz.

Yaşlanan erkeğin hormon dengesindeki değişiklikler prostatın hücrelerinde hiperplazi denilen sayısal çoğalmaya yol açarak organın büyümesine yol açmaktadır.

İyi Huylu Prostat Büyümesi Her Erkekte Olur mu?

Teorik olarak ve fizyolojik süreç olarak hormonal olarak erkek olan ve yaşlanan her kişide iyi huylu prostat büyümesi görülür. Hatta büyüme sürecinin 30 lu yaşlarda başladığını gösteren çalışmalar da vardır. Burdaki dikkat çeken durum hastalık belirtilerinin her büyüyen prostatta aynı olmadığı yani her kişide aynı standart belirtiler göstermediğidir. Yani hastalığın şiddeti herkeste aynı olmamaktadır.

BPH Yani İyi Huylu Prostat Büyümesi Ne Tür Belirti ve Bulgular Gösterir? Vücutta Ne Tür Rahatsızlıklar ve Hasarlar Yapar?

Halk arasında idrar yolları olarak ifade edilen organlar ve oluşumlar aslında üriner sistem olarak adlandırdığımız, böbrekler, üreterler (idrarı böbrekten mesaneye taşıyan kanallar), mesane (yani idrarı depolayan organ) ve üretradan (idrarı dışarı boşaltan kanal) müteşekkildir. İçinden sıvı geçişi sağlanacak şekilde birbirleriyle bağlantılı bu sistem, böbreklerde üretilen idrarın iletilmesi, depolanması ve boşaltılması işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bu fonksiyonlar süreklilik arz etmektedir. Hayati bir öneme sahiptir. Yani idrar üretimi veya depolanıp boşaltılmasında bir bozulma böbrek yetmezliği ve ölümle sonuçlanmaktadır.

İdrar boşaltılırken belli bir basınçta idrarın itilmesi ve belli bir debide akım olması gerekir.Bunun için itici gücü mesane kasının kasılması sağlarken akışın rahat olabilmesi için üretra denilen boşaltım kanalının genişliğinin yani iç çapının yeterli boşaltımı sağlayacak müsaitlikte olması gerekir. Tam bu noktada büyüyen prostat üretranın çapını daralttığından içinden idrarın geçişide azalacaktır. Bu durum mesanenin daha fazla güç sarfederek idrarı boşaltmaya çabalamasına sebep olmaktadır.

Meydana gelen bu bozulmalar sonrası ince işeme, damla damla işeme, sürekli sıkışma hissi, idrarını tam boşaltamama, sık idrara gitme, gece idrara kalkma, idrar kaçırmaları gibi birçok belirti ortaya çıkabilir. Her hastada bu belirtilerden bazıları ön planda olabilir. Ayrıca idrarda kanama, mesanede taş oluşması, mesane felci, böbreklerde hidronefroz adı verilen böbrek yetmezliğine yol açabilecek tıkanmaya bağlı genişleme, ilerleyen hastalık tablosuna eşlik edebilir.

Teşhis

Müracaat eden hastanın şikayetleri dinlendikten sonra muayenesi yapılır. Klasik muayene parmakla rektal muayenedir. Hem prostatın büyüklüğü, hem de kanser açısından önemli olan bir nodül varlığı veya prostat kıvamında bir sertlik varlığı hakkında fikir verir.

Burdan da anlaşılacağı üzere prostat muayenesine gelmiş bir erkeğin prostat kanseri açısındanda ayırıcı tanısının yapılması gerekir.

İyi huylu prostat büyümesi teşhisi için günümüzde ultrasonografi (USG) ile prostatın ve üriner sistemin değerlendirilmesi rutin bir yaklaşımdır. USG prostatın büyüklüğü hakında bilgi verir. Mesanede kalan idrar ölçümü yapılabilir.

Üroflowmetri ile idrar akım ölçümü yapılabilir.

Özel gerekliliklerde Tomografi veye MR tetkikleri yapılabilir.

Labaratuvar olarak idrar tahlili, idrar kültürü, PSA kan tahlili, üre kreatinin kan tahlilleri bakılabilir.

Teşhis ve tedavi planlaması hakkında çok önemli fikir veren bir yöntem de SİSTOSKOPİdir. Sistoskopi ile kanalın tıkanıklığı, prostatın basısı ve büyüme şekli, mesanede meydana gelmiş hasarlar, mesanede tümörler vb gibi bulgular saptanabilir.

Neticede operasyon gerekliliği hakkında oldukça güçlü kanaat oluşturur.

Kimler Tedavi Edilmeli

Yaşlanan her erkeğin prostatında iyi huylu prostat büyümesi oluşmasına rağmen hepsinde klinik belirtiler ortaya çıkmamaktadır. Yani herkeste işeme bozukluğu olmadığı için her yaşlanan erkeğin tedavi edilmesi sözkonusu değildir.

Tedavi kararı yapılan muayene ve tetkikler sonrasında verilir.

Böbrek fonksiyonlarında bozulma veya böbreklerde tıkanmaya bağlı genişleme görülen hastalar ,

Mesanede taş olanlar,

Tekrarlayan kanamaları olanlar,

Mesanenin yapısı ve çalışması bozulmuş olanlar,

İdrar akım hızı düşük olanlar,

Mesanesini tam boşaltamayıp işedikten sonra içerde bariz idrar kalanlar,

Tekrarlayan enfeksiyon atakları yaşayanlar,

Şikayetleri kişinin yaşam kalitesini bozanlar,

mutlaka tedavi edilmelidir.

Tedavi Yöntemleri

BPH tedavisi iki şekilde yapılmaktadır.

MEDİKAL TEDAVİ ve CERRAHİ TEDAVİ.

Esas olarak şikayetleri ve bulguları kısmen daha az olan ve kullanılan ilaçlardan idrar akımında yeterli düzelme sağlanan hastalarda medikal tedavi uygulanır.

Medikal tedaviden fayda görmeyen hastalara cerrahi tedavi uygulanır. Bazı hastalarda ise hiç medikal tedavi uygulanmadan direk cerrahi uygulanır.

Medikal Tedavi

Günümüzde BPH tedavisinde kullanılan ilaçların başında alfa bloker denilen grupta yer alan ilaçlardır. Bunlar birbirine benzer etki ve yan etki gösteren ilaçlardır. Ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Mesane çıkımı ve prostatın içinden geçen üretranın genişlemesini sağlayarak etki etmektedirler.

Tedavide kullanılan bir başka ilaç ta Dutastrid olup prostat hacminde kısmi bir küçülme sağlamaktadır. Her hasta için uygun değildir.

Bunların yanında PDE5 inhibitörü ilaçlarında tedavide kullanılabileceği kılavuzlarda yer almaktadır.

Halk arasında çok ilgi çektiği ve merak edildiği için belirtmek isterim; bitkisel kaynaklı ilaçlardan henüz kılavuzlara girmiş ve tavsiye edilen bir ürün yoktur. Yani tedavisi kanıtlanmış bir bitkisel ürün yoktur.

Cerrahi Tedavi

iyi huylu prostat büyümesi ameliyatla tedavi edilen bir hastalıktır. Bu ameliyatlar AÇIK CERRAHİ ve ENDOSKOPİK (KAPALI) CERRAHİ YÖNTEMLER olarak uygulanabilmektedir.

Açık operasyon eskiden beri bilinen uygulanan ve işeme akımını çok iyi düzeyde iyileştiren bir ameliyattır. Bütün endoskopik tedavilerde iyileşme ve başarı hedefi açık ameliyatta ulaşılan sonuçlara erişmedir.

Ancak günümüzde hem hastalığın farkındalığı ve hekime ulaşma kolaylığı dolayısıyla, hem de güncel modern tedavi cihazlarının üroloji de kullanışlılığının artması dolayısıyla endoskopik kapalı yöntemler çok daha fazla uygulanmaktadır.

İlk Başta monopolar şeklinde uygulanan ve günümüzde bipolar teknoloji ile de daha yaygın olarak uyguladığımız TUR AMELİYATI, BPH cerrahisinde ALTIN STANDART TEDAVİ YÖNTEMİ olarak halen yerini korumaktadır.

Yani prostat cerrahisinde aksi bir zaruret olmadıkça kapalı TUR ameliyatı yapılmalıdır.

Bu ameliyat çok başarılı sonuçlar alınabilen güvenilir bir yöntemdir. Tecrübeli cerrahlar tarafından yapıldığında yeniden ameliyat gereksinimi, idrar kaçırma, darlık gelişmesi gibi istenmeyen komplikasyonlar oldukça az görülür.

Yine bu ameliyatın bilinenin aksine cinsel fonksiyonlara olumsuz direk bir etkisi yoktur.

Tur ameliyatını Bende BİPOLAR yöntemle uyguluyorum. Daha az kanama, daha kısa ameliyat süresi, daha kısa süre sondalı kalma ve hasta memnuniyeti esas avantajları olarak söyleyebilirim.

Klasik bilgi olarak 80 gramdan fazla prostat hacminde açık ameliyata geçilebilir. Ancak tecrübeli cerrahlar 100-120 gr prostatları bile bipolar TUR ile başarılı bir şekilde ameliyat edebilirler.

Günümüzde hem popüler hem de başarılı bir yöntemi olan HOLEP, lazer ile ameliyat yöntemi olarak açık ameliyatın alternatifi olabilecek bir yöntemdir. Sonuçları açık ameliyata yakındır. Şuan için tek dezavantajı maliyetinin yüksekliğidir.

Sonuç

SONUÇ OLARAK İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİ CERRAHİSİNDE ALTIN STANDART TEDAVİ YÖNTEMİ TUR AMELİYATIDIR. GÜNÜMÜZDE BİPOLAR TEKNOLOJİYE SAHİP CİHAZLARLA AMELİYAT YAPILMASI OLDUKÇA BAŞARILI SONUÇLAR VERMEKTE VE HASTA MEMNUNİYETİ SAĞLAMAKTADIR.


⚠ Yasal Uyarı

Bu internet sitesinin içerikleri, siteye giriş yapan hastaların ve ziyaretçilerin güncel bilgilere ulaşabilmesi adına hazırlanmıştır. Sitedeki bilgilerin, sağlık alanında tanı, tedavi ya da ilaç reçetesi gibi bir özelliği bulunmamaktadır. İnternet sitemiz, sağlıkla ilgili bütün konuların ancak, doktor muayenesi ile teşhis ve tedavi edilebileceğini savunmaktadır. Sitede yer alan bütün bilgiler doktor muayenesine teşvik amacıyla hazırlanmaktadır. Doğru bilgiyi her zaman doktorlardan alabilirsiniz. Sitede yer alan bilgilerin yanlış anlaşılmasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek mağduriyetlerden internet sitemiz sorumlu değildir. Site içerisindeki bilgilerin kopyalanarak, başka internet sitelerinde kullanılması kesinlikle yasaktır. İnternet sitemizdeki bilgiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerince, internet sitesinin sahibinin iznine bağlı olarak kullanılabilmektedir. Siteye giriş yapan tüm ziyaretçiler, yukarıda yer alan yasal uyarıyı bütünüyle ve şartsız olarak kabul etmiş sayılır.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.